UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

BA RIA - VUNG TAU INVESTMENT, TRADE AND TOURISM PROMOTION CENTER